Portfolio kurzů

Tématické kurzy jsou určené individuálním účastníkům i organizacím, které chtějí zlepšit vybrané dovednosti svých zaměstnanců či své zaměstnance inspirovat k práci a motivovat k výkonu. Kurzy lze upravit dle Vašich potřeb. S vybranými programy můžeme také přijet přímo za Vámi.

Kurzy i odborné vzdělávací moduly můžete objednávat na e-mailové adrese vzdelavani@ceskesvycarsko.cz, telefon 412 383 000.

Šetrná turistika

Destinační management

Seminář je určen manažerům jednotlivých turistických destinací v ČR. Na konkrétním příkladu Českého a Saského Švýcarska jsou účastníci seznámeni s účelem a smyslem destinačního managementu, různými způsoby řízení destinace, modely financování a destinačním fondem, způsobem spolupráce klíčových aktérů (podnikatelé, samospráva - obce, kraj, Czechtourism a touroperátoři a další zájmové organizace) a se základními mechanismy destinačního marketingu (produkty CR ad.).

Marketing destinace chráněného území

Kurz je zaměřen na tvorbu a prodej turistických produktů pro cílové skupiny návštěvníků v chráněných územích, nové trendy v cestovním ruchu - ekoturistika, geoturistika – a na marketingovou strategie a marketingový mix.

Management informačního střediska

Kurz je určen manažerům turistických informačních středisek. Kurz obsahuje tato témata: organizace a provozní řád IS, spektrum služeb IS (postup při definování vhodných služeb vašeho IS, popis základních služeb), zpětná vazba a monitoring návštěvnosti, výběr vhodných pracovníků na IS (kompetenční profil, výběrové řízení), komunikace s návštěvníkem a zásady práce s klientem. V rámci kurzu proběhne praktické seznámení s provozem informačního střediska v Domě Českého Švýcarska.

Příprava zážitkového balíčku

Kurz obsahuje tato témata: zážitek a prožitek v praxi, práce s vjemy a emocemi, využití interaktivních prvků, kreativita a nápady, příklady dobré a špatné praxe, teambuilding, outdoorové programy, bezpečnost programů, praktický nácvik přípravy vlastního balíčku.

Tvorba naučných stezek

Kurz obsahuje témata: databanka nápadů, příprava sdělení, práce s emocemi, cílové skupiny návštěvníků, interpretace faktů, moderní trendy ve světě, interaktivní prvky, praktická příprava instalací naučné stezky (texty, formáty, nosiče), příklady z praxe.

Průvodcování v chráněných územích

Kurz je specializován na ochranu přírody Národního parku České Švýcarsko a je určen speciálně pro průvodce. Tématem je vývoj krajiny Českého Švýcarska, typické ekosystémy, fauna a flóra, systém ochrany území, návštěvní řád, NATURA 2000. Součástí prohlídka multimediální expozice. Kurz trvá 15 hodin.

Návštěvnická střediska, interaktivní exponáty a moderní audiovizuální technologie

Workshop je určen pro všechny, kteří se zajímají o oblast interpretace přírodního a kulturního dědictví a moderní způsoby prezentace využitelné při budování a modernizaci muzeí, návštěvnických středisek a naučných areálů. Workshop přináší inspiraci z Národních parků v USA a podrobněji se zaměřuje na proces budování návštěvnického střediska a expozice v Yosemite National Park. Druhá část seznamuje účastníka s nejmodernějšími AV technologiemi a jednotlivými příklady jejich využití v ČR. Poslední praktická část workshopu probíhá přímo v expozici ""České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace"" nahlédnutím do projektové dokumentace.

Certifikace služeb v cestovním ruchu

Kurz je určen speciálně pro ubytovatele a provozovatele kempů. Předmětem jsou podmínky certifikace ekoznačkou, zásady a přínosy ekoznačení pro ubytovatele, značení místních výrobků Natura 2000, o ekoznačce EU a jejím marketingové využití, příkladech ze světa. Tento kurz trvá 4 hodiny.

Oživené památky

Kurz je určen průvodcům a kastelánům na hradech a zámcích. Je zaměřen na oživení průvodcovského výkladu (jak vnést prožitek do prohlídky), způsob nevšední interpretace kulturních objektů (hledání témat a nápadů co a jakým způsobem sdělovat návštěvníkům), praktické rady, jak pracovat s velkou skupinou na malém prostoru.

Příprava informačních a propagačních materiálů

Jednodenní seminář se po úvodu zabývajícím se propagací a marketingem cestovního ruchu zaměřuje na praktické znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu vlastního letáku účastníka (zpracování textu, výběr obrazového materiálu a zhotovení tiskoviny, distribuce).

Kreativní texty v marketingu služeb

Kurz zaměřen na tvorbu sloganů, textů pro letáky, prospekty, katalogy a další účelové tiskoviny, na psaní kreativního textu, vyváženost emocionální a racionální stránky sdělení, na praktická cvičení.

Práce s veřejností v chráněných územích

Kurz s cílem zlepšit úroveň znalostí a dovedností osob poskytujících služby v oblasti rozvoje a managementu chráněných území. Kurz je určen především profesionálním pracovníků z řad veřejné správy a neziskového sektoru.

Komunikace s návštěvníky v chráněných územích

Kurz speciálně určený pro profesionální a dobrovolné strážce národních parků a chráněných oblastí. Předmětem kurzu jsou zásady efektivní komunikace, čtyři základní potřeby návštěvníka, podávání kritiky a řešení problému, sdělování negativních zpráv, zvládání agrese, řešení stížností, vyrovnávání se s kritikou.

Destinace České Švýcarsko

Kurz o turistických cílech v regionu, principy a příklady úspěšného destinačního managementu, o turistických produktech pro cílové skupiny návštěvníků. Součástí může být prohlídka multimediální expozice.

Kurzy pro pedagogy

Zážitková pedagogika

Kurz pro všechny pedagogy, kterým je blízké téma zážitkové pedagogiky, učení prožitkem či škola hrou. Kurz posluchače seznámí s principy prožitkového učení a umožňí jim také praktický nácvik těchto dovedností. Kurz probouzí kreativitu a otevírá diskuzi o problémech, se kterými se pedagog ve své praxi může potýkat. 

Kurz je akreditovaný MŠMT v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bylinky a aromaterapie do škol

Seminář připravovaný ve spolupráci se společností Nobilis Tilia, který probíhá přímo ve výrobních prostorách na Vlčí hoře. Pedagogové se seznámí s možnostmi využití školních zahrad pro pěstování bylin, jak lze hravou formou děti motivovat k využívání léčivých schopností bylin a jsou představeny základy aromaterapie v praxi. Vše je směřováno k aktivitám realizovatelným ve školních lavicích.

Kurz je akreditovaný MŠMT v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Land-art do škol

Workshop je veden zkušenou lektorkou z Národní galerie v Praze a je určen pedagogům výtvarně orientovaných aprobací. Je představen výtvarný směr

land-art, jenž propojuje umění s přírodou. Jeho využití v hodinách výtvarné výchovy propojuje výtvarné vzdělávání s environmentální osvětou. Kurz je akreditovaný MŠMT v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zoologie jako zážitek

Kurz sestavený environmentálními lektory z Národního parku České Švýcarsko s několikaletou praxí v oboru. Cílem je seznámit účastníky s možnostmi výuky zoologie zábavnou formou přímo v terénu. Je nacvičována příprava odchytových pastí, určování dle klíčů, odlov ve vodě, zjišťování pobytových znaků životčichů apod. Kurz je akreditovaný MŠMT v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.